Student Poster Confrontations 2023

Tarnów Cultural Center and Market Square, 16th June – 29th July, 2023

The Student Poster Confrontations is an international competition for printed, digital and animated posters. The aim of the event is to analyze the current development in poster design and to review the effects of various studios specialising in this field in terms of type, nature and curricula diversity. Design studios of various profiles and specialisations in higher education institutions are invited to participate. Posters created by students during the initial courses, as well as those part of M.A. and Ph.D. projects, may be submitted to the competition by the studio supervisors.

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2023

Rynek w Tarnowie oraz Tarnowskie Centrum Kultury, 16 czerwca – 29 lipca 2023

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2023 to międzynarodowa wystawa oraz konkurs plakatów drukowanych i wyświetlanych, w tym także animowanych. Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania. Zapraszamy pracownie o różnym profilu i specjalizacji. Można zgłaszać plakaty powstałe podczas zajęć początkowych, ale także realizacje prac magisterskich i doktorskich.

Student Poster Confrontations 2022

Tarnów Cultural Center and Market Square, 28th May – 30th July, 2022

Student Poster Confrontations is an international competition presenting printed and digital posters, including animated works, created by students during the course of their study. The aim of the exhibition is to analyze the current development in poster design and to review various studios specialising in this field in terms of type, nature and curricula diversity.
This annual event on one hand presents contemporary design trends present in visual communication – inspiring, fresh and original formal solutions – and on the other, shows what is important for young people. Every year, posters of diverse thematic categories are displayed: ecological, social, political, cultural, animal rights protection, and modern civilization threats, etc. Typographic posters, built on advertising principles, as well as purely original and impressionistic projects, are also displayed during the exhibition.
The event has an open formula. We invite educators, who run their own design studios, to register for participation.

Organizer: Faculty of Arts of University of Applied Sciences in Tarnow (UAS Tarnow).

Program Board: Prof. Wojciech Regulski, Ph.D., Dariusz Vasina, Ph.D. Bartłomiej Bałut, Ph.D., Katarzyna Górowska, Ph.D., Joanna Tyborowska, M.A.

Exhibition Curator: Wojciech Kołek, M.A.

Supported by:
eeagrants.pl.
norwaygrants.pl

facebook.com/KonfrontacjePlakatu
instagram.com/konfrontacjeplakatu

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2022

Rynek w Tarnowie oraz Tarnowskie Centrum Kultury, 28.05–30.07.2022 r.

Konfrontacje to międzynarodowa wystawa oraz konkurs plakatów drukowanych i wyświetlanych, w tym także animowanych.
Celem wystawy jest analiza trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.
To wydarzenie cykliczne z jednej strony prezentuje współczesne kierunki związane z projektowaniem komunikacji wizualnej, inspirujące, świeże i oryginalne rozwiązania formalne, z drugiej – ukazuje to, co ważne, z punktu widzenia młodych ludzi. Co roku eksponowane są między innymi plakaty: ekologiczne, socjalne, polityczne, kulturalne, dotyczące ochrony praw zwierząt, zagrożeń współczesnej cywilizacji oraz inne. Miejsce znajdują tu zarówno plakaty typograficzne, budowane na zasadach reklamowych, jak i realizacje czysto autorskie oraz impresyjne.
Wydarzenie ma formułę otwartą – zapraszamy wykładowców, prowadzących pracownie, w których powstają plakaty, do zgłaszania ich udziału w Konfrontacjach.

Organizator: Wydział Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie).

Rada programowa: prof. Wojciech Regulski, dr hab. Dariusz Vasina, dr Bartłomiej Bałut, dr Katarzyna Górowska, mgr Joanna Tyborowska
Kurator wystawy: mgr Wojciech Kołek

Wspierane przez:
eeagrants.pl.
norwaygrants.pl

facebook.com/KonfrontacjePlakatu
instagram.com/konfrontacjeplakatu

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2021

Rynek w Tarnowie oraz Tarnowskie Centrum Kultury, 21.05–13.06.2021 r.

Zbiór prezentuje około 250 studenckich plakatów powstałych w ponad 20 różnych pracowniach projektowych polskich uczelni wyższych.
W porównaniu z poprzednią edycją zaprezentowano również plakaty animowane, a część wystawy odbyła się w plenerze.

Student Poster Confrontations 2021

Tarnów Cultural Center and Market Square, 21st May - 13th June, 2021

The collection includes about 250 student posters created in over 20 different design studios of Polish higher education institutions. Unlike in previous edition, animated posters were also presented, and part of the exhibition was held outdoors.

Katalog/Catalogue 2021

Uczelnie biorące udział:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Grafiki
Pracownia Projektowania Plakatu i Form Reklamowych
Prowadzenie: prof. Sławomir Witkowski
dr Adam Świerżewski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Grafiki
Pracownia Propagandy Społecznej
Prowadzenie: dr hab. Jacek Jax Staniszewski, prof. ASP
dr Edyta Majewska-Rosińska

Maria Koshaleva
Maria Koshaleva
Magdalena Piotrowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Grafiki
Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego
Prowadzenie: prof. Tomasz Bogusławski
mgr Adam Pękalski

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Grafiki
Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego
Prowadzenie: prof. Tomasz Bogusławski
mgr Małgorzata Popinigis

Weronika Skierka
Maria Koshaleva
Magdalena Piotrowska
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Katedra Projektowania Graficznego Wydziału Projektowego
Pracownia Plakatu
Prowadzenie: prof. Roman Kalarus
dr hab. Monika Starowicz
mgr Filip Ciślak

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Grafiki
Pracownia Liternictwa i Typografii
Prowadzenie: prof. Wojciech Regulski
mgr Zofia Dziurawiec
mgr Paweł Krzywdziak

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Wydział Grafiki
Pracownia Projektowania Plakatu
Prowadzenie: dr Wojciech Kwaśniewski
mgr Joanna Tyborowska

Akademia Sztuk Pięknych Im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Instytut Projektowania Graficznego
Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu
Prowadzenie: dr Jakub Stępień

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki
Grafika projektowa i komunikacja wizualna
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki
Pracownia Plakatu i Grafiki Wydawniczej
Prowadzenie: prof. zw. Lech Majewski
mgr Justyna Czerniakowska

Akademia Sztuki w Szczecinie

Pracownia Multimedialnego Projektowania Graficznego
Prowadzenie: prof. dr hab. Lex Drewinski
mgr Agata Pełechaty

Akademia Sztuki W Szczecinie

Pracownia Typografii Wydziału Grafiki
Prowadzenie: dr hab. Michał Kacperczyk, prof. AS
mgr Kaja Depta-Kleśta

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Akademia Sztuki W Szczecinie

Pracownia Projektowania Plakatu i Ilustracji
Prowadzenie: prof. dr hab. Leszek Żebrowski
mgr Piotr Depta-Kleśta

Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Pracownie projektowania graficznego
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ
dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ
dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Sztuki
Katedra Grafiki
Pracownia grafiki reklamowej
Prowadzenie: dr Antonina Janus-Szybist

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Sztuki
Katedra Grafiki
Pracownia grafiki reklamowej
Prowadzenie: dr Bartłomiej Bałut

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Sztuki
Katedra Grafiki
Pracownia grafiki reklamowej
Prowadzenie: mgr Wojciech Kołek

Aleksandra Siwiak
Paulina Penar
Magdalena Piotrowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Sztuki
Katedra Wzornictwa
Pracownia Projektowania Typograficznego
Prowadzenie: dr Rypeść-Kostović

Marta Szreder

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Sztuki
Katedra Wzornictwa
Pracownia projektowania informacji wizualnej
Prowadzenie: prof. Jan Nuckowski

Natalia Grzech
Joanna Bałut
Magdalena Piotrowska

Polsko-japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Wydział Sztuki Nowych Mediów
Zintegrowana Pracownia Projektowania Graficznego
Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej
Praktyka Projektowa
Prowadzenie:
dr hab. Agnieszka Ziemiszewska
mgr Kseniia Prokhorova

Uniwersytet Artystyczny Im. Magdaleny Abakanowicz W Poznaniu

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
II Pracownia Plakatu
Prowadzenie:
prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider
mgr Szymon Szymankiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
II Pracownia Plakatu
Prowadzenie:
prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider
mgr Szymon Szymankiewicz

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2020

Centrum Sztuki Mościce 21.02–18.03.2020 r.

Pierwsza edycja Konfrontacji przedstawia ponad 200 studenckich plakatów społeczno-kulturalnych, o różnorodnych rozwiązaniach ideowych i formalnych. Do wystawy zostały zaproszone wybrane pracownie wydziałów grafiki polskich uczelni wyższych. Zbiór charakteryzuje różnorodne podejście do projektowania komunikatu wizualnego, prezentowane przez wybrane ośrodki naukowe.

Student Poster Confrontations 2020

Centrum Sztuki Mościce, 21st February – 18th March, 2020

The first edition of Confrontations displayed over 200 students’ socio-cultural posters with a variety of ideological and formal solutions. The selected studios of graphic art departments of Polish higher education institutions were invited to take part in the exhibition. The collection was characterized by a variety of approaches to designing a visual message, presented by the selected academic centres.

Katalog/Catalogue 2020

Uczelnie biorące udział:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

– Pracownia Komunikacji Wizualnej i Projektowania Plakatu
Prowadzenie: prof. zw. Lech Majewski
mgr Justyna Czerniakowska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

– Zintegrowana Pracownia Projektowania Graficznego
– Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej
– Pracownia Typografii i Liternictwa
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska

Akademia Sztuki w Szczecinie

– Pracownia Typografii Wydziału Grafiki
Prowadzenie: dr hab. Michał Kacperczyk, prof. AS
mgr Kaja Depta-Kleśta

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

– Pracownia Plakatu Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Projektowego
Prowadzenie: Prof. Roman Kalarus
dr hab. Monika Starowicz
mgr Filip Ciślak

Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie

Wydział Sztuki i Nauk o EdukacjiUniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Pracownie projektowania graficznego
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ
dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ
dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

– Pracownia Projektowania Plakatu Wydziału Grafiki
Prowadzenie: dr Wojciech Kwaśniewski
mgr Joanna Tyborowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

– Pracownie Katedry Grafiki Wydziału Sztuki
Prowadzenie: dr Bartłomiej Bałut
dr Antonina Janus-Szybist
mgr Wojciech Kołek