KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119/1, 4.5.2016) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych w
Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, e-mail: ans@anstar.edu.pl.


2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor_odo@anstar.edu.pl, tel. 14 63 16 643.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji międzynarodowej wystawy i
konkursu plakatów pod nazwą „Konfrontacja Plakatu Studenckiego” przez Akademię Nauk
Stosowanych w Tarnowie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1
lit. a RODO (Dz. U. UE L 119/1, 4.5.2016) .


4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niezwiązanym z organizacją
wystawy, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów
obowiązującego prawa.


5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, m.in. ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).


7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych, których
przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany
prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.


8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.


9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.


10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości uczestniczenia w wystawie.